👈 فروشگاه فایل 👉

موارد و آثار مقایسه ای فسخ بیع اقساطی

ارتباط با ما

... دانلود ...

موارد و آثار مقایسه ای فسخ بیع اقساطی

هدف از این پایان نامه بررسی مقایسه ای موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران ، کنوانسیون و UCC می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

170

حجم

454/870 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هر چند سؤال از موارد فسخ عقد بیع ، به عنوان شاه فرد عقود ، سابقه ای دیرین دارد و اگر چه حقوقدانان داخلی و خارجی در مواردی به صورت جسته و گریخته ، به این سؤال رسیدگی کرده اند که عقد بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است ، لیکن تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد این سؤال که عقد بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است و فسخ آن چه آثاری دارد تا بحال دست کم در رساله ای اختصاصی مورد بررسی و تدقیق نظر قرار نگرفته است . 

"بیع اقساطی" به عنوان پدیده ای متداول در معاملات و بازارهای داخلی و بین  المللی ، عنوان نام آشنا و پر اهمیت بوده و توجه حقوقدانان و فقها را به خود معطوف نموده است .مفهوم بیع اقساطی در حقوق موضوعه داخلی ونیز بررسی تطبیقی اندک راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون بیع بین المللی و  UCC مارا بر آن داشت تا در مقام تحریر و نگارش این پایان نامه بر آییم. لذا با این رویکرد سعی در تحلیل فسخ بیع اقساطی و آثار و موارد آن در سه نظام حقوقی ایران ، کنوانسیون وین و UCC نموده ایم.

با توجه به مقدمه بالا سوالات زیر قابل طرح است:

بیع اقساطی چیست؟

به طور کلی بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است؟

فسخ بیع اقساطی ، چه آثاری را در پی دارد؟

فهرست مطالب

1- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش    2

2-پیشینه تحقیق    5

3-روش تحقیق    6

4-سؤالات تحقیق    7

5-فرضیه    7

6-تقسیم بندی مطالب    7

بخش اول: کلیات (مفاهیم  و مبانی)    10

فصل اول: مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) وقانون متحدالشکل تجاری امریکا    11

مبحث اول: مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا    11

گفتار اول: مفهوم بیع در حقوق ایران    12

بنداول: تملیکی بودن بیع    14

بند دوم: معاوضی بودن بیع    15

بند سوم: عین بودن مبیع    16

بند چهارم: لزوم عقد بیع    17

گفتار دوم: مفهوم بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980    18

بند اول : تملیکی بودن بیع در کنوانسیون 1980    18

بند دوم: معاوضی بودن بیع در کنوانسیون 1980    21

بند سوم: عین بودن مبیع    23

بند چهارم : لزوم عقد بیع    24

گفتار سوم: مفهوم بیع در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا    26

بند اول: تملیکی بودن بیع    26

بند دوم: معاوضی بودن بیع    27

بند سوم: عین بودن مبیع    29

بند چهارم : لزوم عقد بیع    30

گفتارچهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع در حقوق ایران،کنوانسیون بیع بین المللی1980و قانون متحدالشکل تجاری امریکا    34

مبحث دوم: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا    34

گفتار اول: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران    35

گفتار دوم: مفهوم بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980    38

گفتار سوم: مفهوم بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا    42

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون تجاری متحدالشکل آمریکا    44

مبحث سوم: مفهوم فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا    46

گفتاراول: مفهوم فسخ در حقوق ایران    46

گفتار دوم: مفهوم فسخ در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980    48

گفتار سوم: مفهوم فسخ در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا    51

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا    57

فصل دوم: مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا    60

گفتار اول: اصل لزوم    60

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم    63

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ    65

مبحث دوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980    70

گفتار اول: اصل لزوم    70

گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم    73

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ    77

گفتار اول: اصل لزوم    80

گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم    81

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل آمریکا    82

بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا    84

فصل اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا    85

مبحث اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران    85

گفتاراول: خیار مجلس    85

گفتار سوم:خیار شرط    86

گفتار چهارم: خیار تأخیر ثمن    87

گفتار پنجم: خیار رؤیت و تخلف وصف    87

گفتار ششم: خیار غبن    88

گفتار هفتم: خیار عیب    89

گفتارهشتم: خیارتدلیس    90

گفتار نهم: خیار تبعض صفقه    91

گفتار دهم: خیار تخلف شرط    92

گفتار یازدهم: تعذر تسلیم    92

مبحث دوم: موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980    93

گفتار اول: غیرممکن بودن ایفای تعهد    93

گفتاردوم: قصور اساسی هر یک از طرفین در تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن در موعد معین    95

گفتار سوم: پیش‌بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده    97

مبحث سوم: موارد فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا    104

گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین    104

گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی    105

گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب(در صورت احتمال نقض)    107

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا    109

فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا    110

مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران    111

گفتار اول : پایان پذیرفتن رابطه قراردادی    111

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد    114

گفتار سوم: استرداد عوضین    117

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان    118

گفتار سوم: استرداد عوضین    128

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان    131

مبحث سوم: آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا    132

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد    134

گفتار سوم: استرداد عوضین    138

گفتار چهارم: هزینه‌های استرداد عوضین    139

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا    141

نتیجه    145

فهرست منابع    151

الف: منابع فارسی    151

ج: منابع عربی    154

د: منابع لاتین    156

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله فرايند تصادفي طراحي زنجيره تأمين تحت شرايط عدم قطعيت پاورپوينت بررسي ازدواج سفيد پاورپوینت بررسی فرسایش و انواع آن پرسشنامه عزت نفس دانش آموزان کوپر اسمیت doc با نمره گذاری، روایی و پایایی آزمایشگاه بتن و سایر مصالح