👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن

هدف از این پایان نامه بررسی مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

94

حجم

74/639 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

طرح و گزینش عنوان مبانی مسئولیت کیفری در این مبحث، بیشتر به منظور آگاهی از قواعد و مقررات مربوط به مسئولیت کیفری، از آن ها نشأت گرفته است و یا به عبارت دیگر، بهتر می توان اصول حاکم بر این پدیده را درمرحله ی تکوین و شکل گیری و پیدایش، از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار داد.به طور کلی مراد از مبانی مسئولیت کیفری که از مطالعه ی سیستم های حقوقی و اهداف نهفته  مورد نظر قانونگذاران، کشف واستنباط می شود، عبارت از مطالعه و بررسی نیروهای سازنده و الزام آور قواعد و مقررات مربوط به مسئولیت کیفری در مرحله پیدایش و تکوین آن است.

پس منشأ پنهانی و نیرومندی که پایه و اساس همه قواعد مسئولیت کیفری است  در اصطلاح حقوق، مبانی مسئولیت کیفری نامیده می شود. (البته با عنایت به موضوع پژوهش، از ارائه مباحث تفصیلی و خارج از موضوع به دلیل غیر مرتبط بودن اجتناب می گردد.) از جمله نمونه های بارز مبانی مسئولیت کیفری عبارت است از؛ نیروی الزام آور عرف و یا اهداف و مصالح و مفاسدی که قانونگذاران جزائی، با رعایت شرایط و عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه خود، برای تنظیم روابط قضائی مردم در  یک مقطع زمانی خاص، مورد توجه قرار داده، در تدوین قوانین کیفری از آن حمایت می کند.(ولیدی، 1366، 99-98 )

جرم، مسئولیت کیفری و مجازات، سه ضلع طلایی حقوق کیفری است. اعمال مجازات به احراز مسئولیت کیفری و احراز آن به احراز مجرمیت منوط است. مجرمیت دو جنبه مادی و روانی دارد و تا زمانی که آن دو احراز نگردد، محقق نمی شود. اما مسئولیت کیفری جنبه موضوعی و مادی ندارد ، بلکه جنبه شخصی و روانی دارد. سن، عقل، آگاهی و اختیار، ارکان مسئولیت کیفری است. مسئولیت کیفری حلقه و پل ارتباطی میان جرم و مجازات، و از این رو از مهم ترین مباحث حقوق کیفری است. مسئولیت کیفری پدیده ای مقدم بر مجازات است و تا زمانی که احراز نشود مجازات قابل اعمال نیست و در خصوص هر فرد باید به طور شخصی احراز شود. (گلدوزیان، 1384 ،130 - 128- 127)

فهرست مطالب

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 

مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی     41

گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی    46

الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی     46

ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی     47

ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی     47

گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی     49

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی     51

ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی     55

مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی    58

گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی     58

الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی     60

ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی     64

ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و مخالفان     68

گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی     72

الف  )  قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339     74

ب )  قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304    75

پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی  مصوب سال 1352     76

ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370     77

ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388     77

ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392    79

چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت می دانند     80

مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی     81

گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی     84

گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان      87

گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی  شخص حقوقی     94

منابع    

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت پژوهش هاي مصرف کننده مباني نظري پژوهش کانون هاي اصلاح و تربيت پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه یی یسن چن با نمره گذاری، روایی و پایایی نشانه ها و عوامل بی تفاوتی سازمانی و راهکارهای مقابله با آن در کارکنان پرسشنامه بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان