👈 فروشگاه فایل 👉

طراحی مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت جهت سیستم مراقبت بیمار

ارتباط با ما

... دانلود ...

طراحی مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت جهت سیستم مراقبت بیمار

هدف اصلی پژوهش ارایه مدل مفهومی معماری سیستم اطلاعات مدیریتی نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بر اساس چارچوب زاکمن و الگوبرداری از متدولوژی برنامه‌ریزی سیستم‌های تجاری بوده است

مشخصات فایل

تعداد صفحات

243

حجم

2117/544 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پژوهش به منظور طراحی سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام گرفته است.برای رسیدن به این هدف ابتدا اصول طراحی فرآیندهای سیستم‌های اطلاعاتی، فرآیند تهیه معماری سیستم های اطلاعاتی و متدولوژی‌های طراحی توسعه سیستم‌های اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین ساختار سازمانی و وضع موجود نظام مراقبت بیماری ها دانشگاه هرمزگان مورد بحث قرار گرفت و سپس با الگوبرداری از متدولوژی برنامه‌ریزی سیستم‌های تجاری BSP (Business Systems Planing) فرآیند های جمع آوری و ثبت اطلاعات 4 مورد بیماری در نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان که از اصلی ترین فرآیند های موجود در این نظام می باشد،مورد تحلیل قرار گرفته است.در این روش ابتدا هدف فرآیند تعیین و پس از تشریح فرآیند و تعیین مشکلات و کاستی‌های آن، موجودیت‌ها، رده‌ها اطلاعاتی و رابطه بین آنها مشخص می‌شود.

در ادامه برای طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها،وضعیت مطلوب سازمانی نظام مراقبت بیماری‌ها را در چارچوب زاکمن مورد بررسی قرار گرفته است.در این چارچوب ابتدا در دو لایه و از دو دیدگاه برنامه ریز و ذینفعان نظام مراقبت بیماری ها این سازمان تشریح می شود و در پایان بر اساس یافته های بدست آمده در چارچوب زاکمن، معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها دانشگاه علوم  پزشکی هرمزگان از دیدگاه طراح سیستم اطلاعات مدیریت در این بخش ارائه می شود.

فهرست مطالب

چکیده     1

فصل اول: کلیات تحقیق    2

1-1 بیان مسئله پژوهش    3

1-2 اهیمت پژوهش    6

1-3 اهداف پژوهش    8

1-3-1 اهداف آرمانی    8

1-3-2 اهدف کلی    8

1-3-3 اهداف ویژه و کاربردی    8

1-4 فرضیه های پژوهش    9

1-5 سوالات پژوهش    9

1-6 روش تحقیق    9

1-7 تعریف واژه‌ها    10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق    12

مقدمه    13

2-1 مفاهیم    15

2-1-1  داده     15

2-1-2- اطلاعات     15

2-1-3- سیستم    16

2-1-4 مدیریت    17

2-1-5 سیستم های اطلاعاتی    17

2-1-6- سیستم اطلاعات مدیریت    17

2-1-7 سیستم اطلاعات بهداشتی    18

2-1-8 نظام مراقبت    18

2-1-9 معماری سیستم    19

2-1-10 معماری نرم افزار    19

2-1-11 معماری سیستم اطلاعاتی    19

2-2 اهمیت و نقش طراحی معماری برای سیستم ها    20

2-3 طراحی فرایندهای سیستم های اطلاعاتی    20

2-3-1-  تعریف فرایند    21

2-3-2 فرایند های کسب و کار/فرایند های سیستم اطلاعاتی    21

2-3-3- رویکرد های طراحی فرایند های سیستم های اطلاعاتی    22

2-3-4- اصول طراحی فرایندهای سیستم های اطلاعاتی    24

2-4  فرایند تهیه معماری سیستم های اطلاعاتی     30

2-4-1  تهیه برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات    31

2-4-2- تهیه برنامه سیستم های اطلاعات استراتژیک    31

2-4-3 پشتیبانی از موقعیت رقابتی سازمان    32

2-4-4 تهیه معماری وضع موجود    33

2-4-5 تهیه معماری وضع مطلوب    33

2-5متدولوژی های طراحی توسعه سیستم های اطلاعاتی    33

2-5-1 تعریف متدولوژی توسعه سیستم های اطلاعاتی    33

2-5-2 ویژگی های متدولوژی ها و اجزاء آن ها    35

2-5-3 مزایا متدولوژی ها    36

2-5-4 مشکلات متدولوژی ها    37

2-5-5 طبقه بندی متدولوژی ها    38

2-5-6 متدهای چابک و پویا در توسعه سیستم های اطلاعاتی    42

2-5-7 روش شناسی در طراحی سیستم های اطلاعاتی    44

2-5-7-1 تاریخچه رویکرد روش شناسانه در طراحی سیستم های اطلاعاتی    44

2-5-7-2- فرآیند ساخت سیستم های اطلاعاتی    47

2-5-7-3- روش های طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی    48

2-5-7-3-الف- روش عامل موفقیت بحرانی CSF     48

2-5-7-3-ب-روش برنامه ریزی سیستم های تجاری BSP     50

2-5-7-3-ج- روش برنامه ریزی معماری سازمانی    55

2-5-7-3-د روش تحلیل پیوند     65

2-6 آشنایی با نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان    67

2-6-1 کلیات و اصول مراقبت بیماریها    67

2-6-2 اهداف نظام مراقبت    69

2-6-3- اجزا مراقبت     69

2-6-4 گردش اطلاعات در نظام مراقبت ایده آل    71

2-6-5 نظام مراقبت ایده آل    72

فصل سوم: روش تحقیق    82

3-1- مقدمه    83

3-2 نوع پژوهش    83

3-3 جامعه پژوهش    83

3-4 حجم نمونه پژوهش    84

3-5 روش نمونه گیری    84

3-6 روش و ابزار گردآوری داده ها    84

3-7 روش تحلیل داده ها    90

فصل چهارم: یافته های پژوهش    92

4-1- مقدمه    93

4-2- یافته های پژوهش    94

4-2-1- شناخت وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان    94

4-2-2- تعیین نیازهای اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت 

بیماری‌ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان    107

4-2-2-1- سرطان    107

4-2-2-2-  ثبت بیماری ها روانی،خود کشی و اعتیاد    116

4-2-2-3- مننژیت     121

4-2-2-4- بیماری MS    123

4-2-3- تعیین‌وضعیت مطلوب معماری سازمانی نظام مراقبت بیماری‌ها در دانشگاه علوم پزشکی

 هرمزگان    127

4-2-3-1- خانه شماره یک (چه چیز(داده) /حوزه برنامه ریز)    129

4-2-3-2- خانه شماره دو (وظیفه(چطور)/ حوزه برنامه‌ریز)    129

4-2-3-3- خانه شماره سه (شبکه (کجا)/حوزه برنامه ریز)    130

4-2-3-4- خانه شماره چهارم (افراد(چه کسی)/حوزه برنامه ریز)    131

4-2-3-5-خانه شماره پنجم (زمان (کی)/حوزه برنامه ریز)    132

4-2-3-6- خانه شماره شش(انگیزه(چرا)/حوزه برنامه ریز)    132

4-2-3-7- خانه شماره هفت (داده(چه چیز)/حوزه مالک)    132

4-2-3-8- خانه شماره هشت (وظیفه(چطور)/حوزه مالک)    134

4-2-3-9- خانه شماره نه (شبکه(کجا)/حوزه مالک)    136

4-2-3-10- خانه شماره ده (افراد(چه کسی)/حوزه مالک)    137

4-2-3-11- خانه شماره یازده (زمان(کی)/حوزه مالک)    139

4-2-3-12- خانه شماره دوازدهم (انگیزه(چرا)/حوزه مالک)    139

4-2-4- چالش‌های موجود در عدم ارائه مطلوب سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها

 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان    140

فصل پنجم: پیشنهادات پژوهش    143

5-1- مقدمه    144

5-2- نتایج سوالات پژوهش و بررسی یافته     144

5-3 پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق    147

5-3-1- خانه شماره سیزدهم (داده(چه چیز)/حوزه طراح)    148

5-3-2-  خانه شماره چهاردهم(وظیفه(چطور)/حوزه طراح)    148

5-3-3- خانه شماره پانزدهم (شبکه(کجا)/حوزه طراح)    152

5-3-4- خانه شماره شانزدهم (افراد(چه کسی)/حوزه طراح)    154

5-3-5- خانه شماره هفدهم (زمان(کی)/حوزه طراح)    156

5-3-6- خانه شماره هیجدهم(انگیزه(چرا)/حوزه طراح)    157

5-4- بحث نظری تحقیق    158

5-5- محدودیت‌های تحقیق    160

5-6- پیشنهاد برای پژوهش های آینده    161

منابع    163

پیوست    169

فهرست جدول ها 

جدول شماره 1: لیست افراد مصاحبه شونده    86

جدول شماره 2: برنامه‌های کشوری مراقبت بیماری     89

فهرست شکل ها

شکل شماره 1: رابطه بین داده- اطلاعات و دانش     16

شکل شماره 2: نمایش استاندارد انگلیسی فرآیند    21

شکل شماره 3: تبدیل فرآیندهای متوالی به موازی    27

شکل شماره 4: تغییر توالی فعالیت‌ها     28

شکل شماره 5: از حالت جفتی خارج کردن فرآیندهای متوالی    29

شکل شماره 6: فرآیند ساخت سیستم‌های اطلاعاتی    47

شکل شماره 7: فعالیت کلی استفاده از روش CSF جهت طراحی سیستم‌های اطلاعاتی     50

شکل شماره 8: الگوی مرحله به مرحله توسعه BSP    52

شکل شماره 9: فرآیند معماری سازی    56

شکل شماره 10: لایه‌هیا معماری    58

شکل شماره 11: چرخه توالی اپیدمولوژی    68

شکل شماره 12: گردش اطلاعات در نظام مراقبت ایده‌آل    71

شکل شماره 13: چارچوب زاکمن    89

شکل شماره 14: نمودار سازمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هزمزگان    95

شکل شماره 15: نمودار سازمانی معاونت بهداشت    95

شکل شماره 16: رابطه بین موجودیت‌های مورد بیماری سرطانی    115

شکل شماره 17: رابطه‌ی بین موجودیت‌های بیماری‌های روانی، خودکشی و اعتیاد    120

شکل شماره 18: رابطه بین موجودیت‌های مورد بیماری مننژیت    123

شکل شماره 19: ارتباط بین موجودیت‌های مورد بیماری MS    126

شکل شماره 20: چارچوب زاکمن    128

شکل شماره 21: مدل فرآیند کاری نظام مراقبت بیماری‌ها    135

شکل شماره 22: مدل گردش کار روابط داخلی افراد    136

شکل شماره 23: معماری کاربردی روابط داخلی افراد    138

شکل شماره 24: ارتباط داده‌ای موجودیت‌های سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت‌ بیمای‌ها    148

شکل شماره 25: مدل عمومی بیماری‌ها در Dismod    152

شکل شماره 26: معماری سیستم توزیع شده نظام مراقبت‌ بیماری‌ها    153

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تدریس تعاملی بررسی فقهی حقوقی معامله اعضا بدن انسان و مقایسه آن با قوانین انگلستان مبانی نظری ارزیابی عملکرد، رتبه بندی و تحلیل بهره‌وری در سازمان با الگویی ترکیبی DEA و BSC عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی و الگوهای های ارزیابی آمادگی ERP و ارائه مدلی برای آن بررسی پیشینه و سرگذشت طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس