👈 فروشگاه فایل 👉

مباني نظري و پيشينه پژوهش دلبستگي شغلي

ارتباط با ما

... دانلود ...

مباني نظري و پيشينه پژوهش دلبستگي شغلي

مباني نظري و پيشينه پژوهش دلبستگي شغلي در 33 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

مشخصات فايل

تعداد صفحات

33

حجم

0/38 کيلوبايت

فرمت فايل اصلي

docx

توضيحات کامل

مباني نظري و پيشينه پژوهش دلبستگي شغلي در 33 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

کامل و قابل ويرايش

شامل مباني نظري و پيشينه تحقيق

شامل منابع داخلي و خارجي

منبع نويسي استاندارد

بخشي از مباني نظري:

(کانونگو، 1982 )، دلبستگي شغلي را به‌عنوان يک توصيف از شغل فعلي فرد و تابعي از مقداري مي‌داند که شغل او مي‌تواند نيازهاي کنوني‌اش را ارضا کند (کارملي، 2005)، تعاريف ارائه‌شده در مورد دلبستگي شغلي بسيار شبيه به هم مي‌باشند. دلبستگي شغلي به ميزان درجه‌اي گفته مي‌شود که شخص ازنظر روحي با کارش همانندسازي مي‌کند با ميزان اهميتي که فرد براي کارش قائل است.

 (دوبين  1961)، دلبستگي شغلي را عبارت مي‌داند از دروني کردن ارزش‌هايي مثل خوبي کار بااهميت، در نزد شخص؛ و به‌عبارت‌ديگر ميزاني که شخص مي‌تواند خودش را بيشتر در اختيار سازمان قرار دهد.

 (لودال و کي نر 1965)، در تحقيق خود دلبستگي را اين‌طور تعريف مي‌کند: ميزان تأثيراتي که انجام کار بر روي عزت‌نفس فرد مي‌گذارد.

بخشي از پيشينه تحقيق:

مارلوس دي گراف (2005) در پژوهشي با عنوان «تشريح رضايت شغلي و نقش قراردادهاي استخدامي‌ مشروط»، به اين نتيجه دست يافت که مشاغل موقت، پايين‌ترين رضايت شغلي را به همراه دارند.

تامپيري (2010) از انگلستان، در پژوهشي با عنوان «تأثير جنس و تحصيلات در رضايت شغلي و زناشويي» به اين نتيجه دست يافت که با افزايش سطح تحصيلات افراد، رضايت زناشويي آنان بالا رفته اما رضايت شغلي هم در زنان و هم مردان کاهش مي‌يابد. نتايج اين تحقيق همچنين نشان داد که رضايت شغلي ارتباط مستقيمي با سن دارد، يعني با بالا رفتن سن و افزايش تجربه و دستمزد از سويي رضايت شغلي بالا مي‌رود اما از طرفي با پير شدن فرد، خستگي از کار در وي بيشتر شده و سبب کاهش رضايت شغلي مي‌شود.

 پژوهش خليل زاده (1387) نشان داد که سه عامل اصلي در رضايت شغلي عواملي اجتماعي، محيط کار و نقش کاراست و اينکه رشته تحصيلي و مقطع تدريس در رضايت شغلي مؤثر، اما وضعيت تأهل، سابقه خدمت، ميزان تحصيلات در رضايت شغلي مؤثر نيستند. چنانچه يافته¬هاي پژوهش حاضر نيز حاکي از عدم وجود رابطه بين ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل با رضايت شغلي دارد.

محمدي (1375) با بررسي ميزان افسردگي و ارتباط آن با انگيزه و علاقه به کار در دبيران دبيرستان‌هاي کاشان گزارش نمود که افسردگي در افرادي که سابقه کار آن‌ها 21 تا 25 سال است بيشترين و در افرادي که سابقه کارايشان 11ـ15 سال است، کمترين مقدار مي‌باشد

كرمز (2006) در پژوهش خود به‌منظور ارزيابي رضايت شغلي مديران دبيرستاني در کاروليناي جنوبي، گزارش داد كه بين رضايت شغلي و متغيرهايي چون جنس، سابقه خدمت و نژاد رابطه معناداري وجود ندارد.

لانگ (2006) در پژوهش خود با بررسي رضايت شغلي و عواملي چون جنسيت، سن و نژاد در دانشگاه مكي سي‌سي پي گزارش نمود كه بين رضايت شغلي و متغيرهاي سن كاركنان ارتباط معناداري وجود دارد.

فهرست مطالب

دلبستگي شغلي

2ـ1ـ15ـ تعاريف دلبستگي شغلي

2ـ1ـ16ـ الگوي مؤثر بر دلبستگي شغلي (بون و کورتز)

2ـ1ـ17ـ مفاهيم دلبستگي شغلي

الف) دلبستگي به‌عنوان ارتباط بين عزت‌نفس ـ عملکرد

ب) دلبستگي شغلي به‌عنوان يک مؤلفه تصور از خود

2ـ1ـ18ـ رويکردهاي نظري دلبستگي شغلي

ـ دلبستگي شغلي، يک متغير تفاوت فردي

ـ دلبستگي شغلي به‌عنوان يک عامل موقعيتي

ـ دلبستگي شغلي حاصل تعامل شخص ـ موقعيت

2ـ1ـ19ـ عوامل شخصي و اجتماعي مؤثر در دلبستگي شغلي

2ـ1ـ20ـ تفاوت دلبستگي شغلي با دلبستگي کاري

تفاوت دلبستگي شغلي با اعتياد به کار

2ـ1ـ21ـ ويژگي‌هاي افراد دل‌بسته به شغل

2ـ1ـ22ـ عوامل مؤثر بر دلبستگي شغلي

2ـ1ـ23ـ روش‌هاي پرورش دلبستگي شغلي

2ـ1ـ23ـ1ـ جو روان‌شناختي

ـ امنيت روان‌شناختي

ـ مديريت حمايتي

ـ وضوح نقش

ـ اظهار وجود

ـ معناداري

2ـ1ـ23ـ2ـ اقدامات و سياست‌هاي منابع انساني

ـ استخدام انتخابي

ـ آموزش

ـ پاداش مناسب و مشروط

ـ کاهش تفاوت‌هاي جايگاهي

ـ بيمه‌هاي خودگردان

ـ تسهيم اطلاعات

2ـ2ـ پژوهش‌هاي در مورد عوامل مؤثر بر رضايت شغلي و پيامدهاي آن

2ـ2ـ1ـ پژوهش‌هاي انجام گرفته در داخل كشور

2ـ2ـ2ـ پژوهش‌هاي انجام گرفته در خارج كشور

فهرست منابع

👇محصولات تصادفی👇

ادبیات نظری و پیشینه تجربی امید و امیدواری پرسشنامه بررسی تاثیر انگیزاننده های فضای فروشگاهی بر رفتار فرانقشی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم ABC مطالعه مقایسه ای موتورها و ابرموتورهای کاوش منتخب به منظور سنجش مانعیت،جامعیت و همپوشانی تاثیر ورزش در پیشرفت تحصیلی