👈 فروشگاه فایل 👉

ویژگی افراد انعطاف پذیری کنشی و نقش محیط در آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

ویژگی افراد انعطاف پذیری کنشی و نقش محیط در آن

هدف از این تحقیق پایان نامه ویژگی افراد انعطاف پذیری کنشی و نقش محیط در آن می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

46

حجم

172/373 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق پایان نامه ویژگی افراد انعطاف پذیری کنشی و نقش محیط در آن می باشد.

    گارمزی و ماستن  (1991، به نقل از سامانی و همکاران، 1386) انعطاف پذیری کنشی را یک فرآیند، توانایی، یا پیامد سازگاری موفقیتآمیز با شرایط تهدیدکننده، تعریف نمودهاند. مارش  (1996) انعطاف پذیری کنشی را به عنوان توانایی عبور از دشواری ها و غلبه بر شرایط در زندگی تعریف می کند. والرر  (2009) انعطاف پذیری کنشی را سازگاری مثبت فرد در واکنش به شرایط ناگوار تعریف می کند. 

ویژگی های افراد دارای انعطاف پذیری کنشی

      1- احساس اعتماد به نفس و کارامدی که اجازه می دهد با موفقیت چالش های زندگی را پشت سر بگذرند.

       2- موضع گیری فعال در قبال یک مشکل یا مانع، توانایی نگاه به یک مشکل به عنوان مسئله ای که می توانند آن را کندوکاو کنند،تغییر دهند،تحمل کنند یا دوباره به طریق دیگر حل کنند.ایستادگی منطقی در مقابل مشکلات و چالشبا توانایی اینکه به چه موقع بگویند و ظرفیت رشد مهارتبرای تحمل مشکلات.

       3- بعضی محققین معتقدند انعطاف پذیری از طریق افزایش سطوح عواطف مثبت می تواند باعث تقویت عزت نفس شده و مقابله موفق با تجارب منفی را موجب می شود. لذا تاب آوری یا انعطاف پذیری کنشی از طریق تقویت عزت نفس به عنوان مکانیسم واسطه ای به انطباق مثبت منتهی می شود.

       4- افراد دارای تاب آوری بالا دارای صفاتی از قبیل ، سر سختی، مقابله سرکوب گرایانه و داشتن خلق و خو و احساسات مثبت سبب کسب ویژگی انعطلف پذیری کنشی هستند (بشارت و همکاران، 1387).

فهرست مطالب

تعریف نظری انعطاف پذیری کنشی

تعریف عملیاتی انعطاف پذیری کنشی

مفهوم انعطاف پذیری کنشی    6

روانشناسی انعطاف پذیری یا تاب آوری    9

تعاریف انعطاف پذیری کنشی    11

ویژگی های افراد دارای انعطاف پذیری کنشی    12

روش های ایجاد انعطاف پذیری کنشی    13

دیدگاه های انعطاف پذیری کنشی    14

راه های ارتقای انعطاف پذیری کنشی    18

نقش محیط در انعطاف پذیری کنشی    19

باورهای فراشناختی    21

بازنگری پژوهش ها    24

2-5- پيشينه تحقيقاتي 

2-5-1- پيشينه داخلی

2-5-2- پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت اختلال شتابان گويي پکيج (پروتکل) درمان شناختي رفتاري بازسازي شناختي (ايمني سازي در مقابل استرس) پاورپوینت تخمین پارامترهای ژنتیکی تولید چربی شیر با استفاده از مدل روزآزمون در گاوهای هلشتاین استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی پروپوزال ارزیابی سطح چابکی سازمان با روش BSC مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی 38 صفحه