👈 فروشگاه فایل 👉

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خشنودی شغلی کارکنان

ارتباط با ما

... دانلود ...

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خشنودی شغلی کارکنان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشنودی شغلی کارکنان عنوان که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

42

حجم

113/314 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشنودی شغلی کارکنان عنوان این نوشتار است که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

خشنودی شغلی را می توان این گونه تعریف نمود: نگرش کلی فرد نسبت به شغلش. آشکار است که تعریف یاد شده بسیار کلی است. لازم به یادآوری است که شغل فرد چیزی بیش از کارهای مشخص چون بسته بندی کاغذ، در خدمت مشتری بودن یا رانندگی یک کامیون سنگین است. کار فرد ایجاب می کند که او با همکاران، سرپرستان و رئیسان رابطه ی متقابل داشته باشد. مقررات و سیاست های سازمان را رعایت و اجرا کند. عملکردش طبق استاندارد های تعیین شده باشد. در شرایط کاری که معمولا چندان هم مطلوب نیست کار کند و غیره (اسپکتور ،2007). این بدان معنی است که ارزیابی فرد درباره ی کارش و ابراز خشنودی یا نارضایتی از آن یک  نتیجه ی کلی از ارکان متفاوتی است که روی هم رفته شغل او را تشکیل می دهند.

یکی از مهمترین نگرش های کاری خشنودی شغلی کارکنان می باشد که توجه به آن بسیار مهم می باشد.  پس به طور کلی درکی جامع از اینکه نگرش ها چه هستند و چه ارتباطی با رفتار دارند، اهمیت دارند. از میان نگرش های کاری، بر دو نگرش ویژه تاکید شده است : خشنودی شغلی و تعهد (زرقانی، 1385).

حیدری و همکاران (1391) در مطالعه ای به بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول پرداختند. نتایج تحلیل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغییره در سطح معناداری نشان داد که بین کیفیت زندگی با خشنودی شغلی و تعهد سازمانی و خشنودی شغلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین یافته های رگرسیون این تحقیق نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی با خشنودی شغلی رابطه چند گانه وجود دارد.

فهرست مطالب

تعریف نظری خشنودی شغلی

تعریف عملیاتی خشنودی شغلی

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشنودی شغلی

خشنودی شغلی

2-10. تعاریف خشنودی شغلی

2-11. عوامل تعیین‌كننده‌ی رضایت شغلی

2-11-1. میزان چالش گری

2-11-2. برابری حقوق و مزایا

2-11-3. شرایط مناسب كاری

2-11-4. همكاران مساعد

2-12. نظریه ها

2-12-1. نظریه کامروایی نیازها

2-12-2. نظریه گروه مرجع

2-12-3. نظریه انتظارات

2-12-4. نظریه برابری

2-12-5. نظریه ارزش

2-13. عوامل مربوط بر خشنودی شغلی

2-13-1. همبسته های خشنودی شغلی مربوط به عوامل محیطی     

2-13-2. همبسته های خشنودی شغلی مربوط به متغیرهای شخصی

2-16. تحقیقات انجام گرفته

2-16-1. سوابق داخلی 

2-16-2. سوابق خارجی

2-17. جمع بندی

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت برنامه ريزي در سازمان پاورپوینت بررسی موسیقی درمانی پاورپوینت اختلال در تعادل انرژی (فصل دهم کتاب تغذیه و بهداشت مواد غذایی ) راهکاری برای کاهش ریسک زنجیره تامین نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازاتها