👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل

پایان نامه با موضوع فراتحلیل به منظور ترکیب کمی مطالعات انجام شده در حوزه استرس شغلی انجام شد .

مشخصات فایل

تعداد صفحات

219

حجم

8861/439 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پایان نامه با موضوع فراتحلیل به منظور  ترکیب کمی مطالعات انجام شده در حوزه استرس شغلی انجام شد . بدین منظور 158 مطالعه از طریق جستجوی اینترنتی در بانک های اطلاعاتی داخلی و جستجوی دستی در دانشگاه های شهر تهران وکرج که بین سالهای 1373- 1392 انجام شده بودند ، جمع آوری  وتحلیل شدند. میانگین اندازه اثر r برای سه طبقه عوامل درون سازمانی ، شخصیتی وفردی طبق معبار کوهن  کم  بودواندازه اثر عوامل برون سازمانی متوسط  بود.اما در بررسی اندازه اثر تفکیکی عوامل ، متغیر های تعارض با سرپرست وتعارض با همکار، تعارض خانواده- کار،آسیب سازمانی ، اضطراب ،کمال گرایی ، عاطفه منفی وفرسودگی شغلی اندازه اثر زیاد  ورابطه منفی با استرس شغلی داشتند ومتغیر های جرات ورزی ،تاب آوری ومدیریت زمان ، عاطفه مثبت اندازه اثر زیاد ورابطه مثبت با استرس شغلی  داشتند.

 نتایج روش های بررسی تورش انتشار ، حاکی از عدم تورش انتشار در نمونه فراتحلیل بود . با توجه به ناهمگنی  در مطالعات، تحلیل   تعدیل کننده  ها صورت گرفت  که بیانگر تاثیر  تعدیل کنده های ، نوع شغل، ابزار اندازه گیری ،روش نمونه گیری برای هر چهار طبقه از عوامل بود. نتایج کلی ،حاکی از ان است که ویژگی های شغلی که   منجر به کاهش احساس کنترل ، خود کارامدی و حمایت اجتماعی  درشغل وزندگی فرد شوندو متغیر های شخصیتی که بر خود فرد وشناخت افراد از خود تاکید دارند نقش تاثیر گذار بیشتری در کاهش استرس شغلی دارند  . با توجه به بالا بودن میانگین اندازه اثر در متغیر های ذکر شده پژوهشگران ودر مانگران  وسازمان ها باید به  اهمیت این عوامل در بررسی ، پیشگیری و درمان  استرس شغلی توجه داشته باشند . همچنین توجه به  متغیر های تعدیل کننده ذکر شده ،  انجام تحقیقات بیشتر  حوزه متغیر های برون سازمانی ، روش های مداخله وهمچنین میزان  شیوع استرس شغلی در پژوهش های آینده توصیه میشود .

 استرس شغلی را می توان بعنوان پاسخ های هیجانی آزار دهنده تعریف کرد که در صورت عدم تناسب بین خواسته ها و الزامات شغل یا استعداد ، منابع یا نیازهای کارگر بروز می کند بر اساس  نظر محققان این موسسه ، استرس شغلی و چالش به یک معنی و مترادف به کار می روند در حالیکه این دو مفهوم از هم جدا هستند . چالش از لحاظ جسمانی و روانی به فرد انرژی و نیرو می بخشد و افراد را در جهت آموختن مهارتهای جدید در شغلشان بر می انگیزد . وقتی افراد با چالش مواجه می شوند احساس آرامش و رضایت می کنند ، لذا چالش یک عامل مهم و سازنده برای سلامتی و بهره وری است . اهمیت چالش در زندگی کاری افراد شاید همان چیزی باشد که مردم در قالب این جمله که : «مقدار کم استرس برای شما خوب است» عنوان می کنند . در تعریف دیگر آمده است که استرس ناشی از شغل ، استرسی است که فرد معینی دستخوش آن می شود .

فهرست

«کلیات  پژوهش»    1

مقدمه:    2

بیان مسئله:    3

اهمیت وضرورت:    7

اهداف پژوهش    8

سوالات پژوهش:    9

«ادبیات  وپیشینه پژوهش»    12

فراتحلیل :    13

تعریف فرا تحلیل:    14

تاریخچه فرا تحلیل:    17

ضرورت فرا تحلیل :    18

فراتحلیل و مرورنظاممند:    19

فراتحلیل    21

مرور نظاممند    21

امتیازات فراتحلیل :    22

مراحل اجرای روش  فراتحلیل :    23

مدل های فراتحلیل:    27

روش های تلفیق احتمالات(ترکیب نتایج)    28

تشخیص متغیر های میانجی.    30

ارزشیابی نتایج فراتحلیل به منظور کاهش خطا:    31

استنباط آماری در فراتحلیل    34

مسائل و مشکلات فراتحلیل :    36

کارکردهای فراتحلیل  :    37

استرس شغلی:    39

مدل های استرس شغلی :    41

عوامل  استرس زای  سازمانی:    49

نقش تفاوتهای فردی در فرایند استرس:    52

پیامد های استرس شغلی    54

پیشینه پژوهش های خارجی:    58

پیشینه پژوهش های داخلی:    62

«روش شناسی پژوهش»    65

روش پژوهش :    66

جامعه اماری،نمونه، روش نمونه گیری    66

روش گرداوری اطلاعات :    67

ابزار گرداوری اطلاعات:    68

روش تجزیه وتحلیل داده ها:    69

«تجزیه تحلیل داده ها»    71

اطلاعات توصیفی پژوهش ها :    72

تجزیه وتحلیل استنباطی پژوهش های گردا وری شده:    81

 اندازه اثر متغیرهای سازمانی    82

بررسی همگنی یا ناهمگنی مطالعات    86

 تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل درون سازمانی    87

اندازه اثر متغیر های محیطی برون سازمانی    88

بررسی سوگیری انتشارمطالعات:    89

بررسی همگنی یا ناهمگنی مطالعات    91

تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل برون سازمانی    92

 اندازه اثر متغیرهای شخصیتی    93

بررسی سوگیری انتشارمطالعات:    95

بررسی همگنی یا ناهمگنی مطالعات    97

 تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل شخصیتی:    98

اندازه اثر متغیرهای فردی    99

بررسی سوگیری انتشارمطالعات:    100

بررسی همگنی یا ناهمگنی مطالعات    102

 تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل فردی:    103

« نتیجه گیری»    105

یافته های توصیفی پژوهش:    106

سوالات پژوهش:    107

محدودیت های پژوهش    124

پیشنهاد های پژوهشی:    124

منابع :    126

ضمائم وپیوست ها    135

لیست پایان نامه هاومقالات:    137

فهرست جداول

جدول1-2 فراتحلیل در مقایسه با مرور نظاممند و مرور روایتی  ( سنتی)    21

جدول 2-2 تفسیر اندازه اثر    25

جدول 1-3 ملاک های خروج مطالعات    68

جدول 1-4: جدول اطلاعات توصیفی پژوهش ها    72

جدول 2- 4 :  توزیع فراوانی  پژوهش ها بر حسب سال انتشارمقاله ها وپایان نامه ها    78

جدول 3- 4 : توزیع فراوانی  پژوهش ها بر حسب روش نمونه گیری    78

جدول 4- 4 : توزیع فراوانی  پژوهش ها بر حسب جنسیت گروه نمونه    79

جدول 5- 4توزیع فراوانی  پژوهش ها بر حسب ابزار اندازه گیری استرس شغلی:    79

جدول 6- 4توزیع فراوانی  پژوهش ها بر حسب نوع شغل:    80

جدول 7- 4توزیع فراوانی  پژوهش ها برحسب پژوهش های چاپ شده وچاپ نشده :    80

جدول 8-4 توزیع فراوانی   منبع پژوهش ها    80

جدول 9-4 توزیع فراوانی   متغیر های بررسی شده  :    81

جدول 10-4 :  اندازه اثر متغیرهای سازمانی    82

جدول 11-4  : آزمون رگرسیون ایگر عوامل درون سازمانی    84

جدول 12-4 : آزمون N ایمن از خطا ی کلاسیک عوامل درون سازمانی    84

جدول 13-4 : آزمون اصلاح وبرازش دوال و توئیدی عوامل درون سازمانی    85

جدول 15-4 : تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل درون سازمانی    87

جدول 16-4 اندازه اثر متغیر های محیطی برون سازمانی    88

جدول 17-4 : آزمون رگرسیون ایگر عوامل برون سازمانی    89

جدول 18-4 : آزمون N ایمن از خطا ی کلاسیک عوامل برون سازمانی    90

جدول 19-4 : آزمون اصلاح وبرازش دوال و توئیدی عوامل برون سازمانی سازمانی    90

جدول 20-4 : نتایج آزمون همگنی مطالعات    91

جدول 21_4 : تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل برون سازمانی    92

جدول 22-4 : اندازه اثر متغیرهای شخصیتی    93

جدول 23-4 : آزمون رگرسیون ایگر عوامل شخصیتی    95

جدول 24-4 آزمون N ایمن از خطا ی کلاسیک عوامل شخصیتی    96

جدول 25-4 : آزمون اصلاح وبرازش دوال و توئیدی عوامل شخصیتی    96

جدول 26-4 : نتایج آزمون همگنی مطالعات    97

جدول 27-4 : تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل شخصیتی:    98

جدول 28-4 : اندازه اثر متغیرهای فردی    99

جدول 29-4 آزمون رگرسیون ایگر عوامل فردی    100

جدول 30-4 : آزمون N ایمن از خطا ی کلاسیک عوامل فردی(تعداد ناکامل بی خطر (N_fs))    101

جدول 31-4 : آزمون اصلاح وبرازش دوال و توئیدی عوامل فردی    101

جدول 32-4 : نتایج آزمون همگنی مطالعات    102

جدول 33-4 : تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل فردی:    103

فهرست نمودارها

نمودار 1-4 :نمودار قیفی عوامل درون سازمانی موثر بر استرس شغلی…………………………..………....85

نمودار 2-4 :نمودار قیفی عوامل برون سازمانی موثر بر استرس شغلی……………………….…….……….91

نمودار 3-4 :نمودار قیفی عوامل شخصیتی موثر بر استرس شغلی………………………………………….97

نمودار 4-4 :نمودار قیفی عوامل فردی موثر بر استرس شغلی………….101…………………….…………

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی بررسی کارخانه کابل مسین فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری طراحی شغلی 95 صفحه پایان نامه سلامت روان سالمندان مبانی نظری نگرش به خشونت علیه زنان در مردان و بررسی رابطه آن با سرمایه فرهنگی رنگ و پوشش های رنگی در اسلام