👈 فروشگاه فایل 👉

پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو

نمونه پروپوزال مدیریت دانش با موشوع تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

54

حجم

666/180 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

در این تحقیق تلاشی برای ساختن یک چهارچوب از لحاظ نظری و از لحاظ عملی مرتبط برای درک مدیریت دانش و تاثیر آن بر روی کارآفرینی انجام شده است.با توجه به این مفاهیم می توان بیان کرد که سازمان ها نیاز به ساختن نظریات در مدیریت دانش دارند. در این تحقیق از مدل نیومن و کنراد(1993) که دارای چهار فعالیت خلق دانش، ذخیره و نگهداری دانش، انتقال دانش و به کارگیری دانش و مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیستریچ(2003) که ابعاد آن نوآوری در محصول، خدمات و فرایند، خودتجدیدی، پیشگامی، رقابت تهاجمی، ریسک پذیری و واحدهای مستقل و کسب و کار جدید می باشد استفاده خواهیم کرد.

روش تحقیق در این پژوهش بر اساس روش، توصیفی پیمایشی می باشد و از لحاظ نوع استفاده کاربردی می باشد. پژوهشگر در تحقیقات توصیفی سعی می کند تا آنچه را که هست بدون دخالت یا استنتاج ذهنی یا دخل و تصرف در متغیرها گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد(سلیمان پور،94،1381). در این تحقیق ابتدا با استفاده از آزمون های آماری، توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف به بررسی نرمال بودن جامعه می پردازیم و در صورت نرمال بودن از آزمون های پارامتریک و در صورت نرمال نبودن از آزمون های ناپارامتریک استفاده خواهد شد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-    مقدمه      2

1-2-    بیان مساله تحقیق   4

1-3-    اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق   5    

1-4-    هدفهای تحقیق  7   

1-5-    چارچوب نظری تحقیق  7    

1-6-    مدل تحقیق    12        

1-7-    سوالات یا فرضیه های تحقیق   13   

1-8-    روش تحقیق  13    

1-8-1-    جامعه آماری و حجم آن   13     

1-8-2-    برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری  13

1-9-    روش گردآوری اطلاعات   14    

1-10-    روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   14   

1-11-    متغییرها و واژه های کلیدی   14   

   

روش شناسی پژوهش

مقدمه126

3-1- نوع و روش پژوهش 126

3-2- جامعه آماری مورد بررسی  127

3-2-1- جامعه آماری127

3-2-2- نمونه آماری 127

3-2-3- واحد تحلیل 128

3-3- شیوه و روش نمونه گیری 128

3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 128

-4-1- ساختار پرسش نامه مدیریت دانش 129

3-4-2- ساختار پرسش نامه کارافرینی سازمانی 130

3-5- روایی و پایایی پژوهش 131

3-5-1- روایی پرسش نامه 131

3-5-2- پایایی پرسش نامه 131

3-6- روش های جمع آوری اطلاعات 132

3-7- روش های آماری 133

منابع

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله مدل سازی اطلاعات ساختمانی (BIM) مزایا، خطرات و چالش ها پاور پوینت بررسی مزایا و معایب مسکن مهر پاورپوینت بررسی خانه آبشار مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی بررسی مفهوم، انواع کارکردها و ویژگی های نهادهای میانجی بازاریابی فناوری